Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en/of daaruit voortvloeiende overeenkomsten voor het leveren van producten en/of diensten door Toernooiprofs aan opdrachtgever (“Opdrachtgever”).

Definities

De in deze Voorwaarden gehanteerde begrippen hebben de volgende betekenis:
Dienst: de met het leveren van het Product samenhangende dienstverlening, waaronder (maar niet beperkt tot) ontwikkeling, onderhoud en supportdiensten van Toernooiprofs.
IE-rechten: alle intellectuele eigendomsrechten, zowel geregistreerd als ongeregistreerd, waaronder maar niet beperkt tot, octrooirechten, auteursrechten (inclusief rechten op bron- en objectcodes), databankrechten, merkrechten, rechten met betrekking tot knowhow en bedrijfsgeheimen.
Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge opdracht van Opdrachtgever aan Toernooiprofs tot het leveren van bepaalde Producten en/of Diensten.
Product: de (software) producten die door Toernooiprofs zijn ontwikkeld en/of worden aangeboden, al dan niet onder een licentie.
Toernooiprofs: eenmanszaak Toernooiprofs, gevestigd en kantoorhoudende aan de Pieter Holmplein 37, 1086 ZH Amsterdam en ingeschreven in het KvK Handelsregister onder nummer 75941325.

Artikel 1. Aanbieding en toepasselijkheid Voorwaarden

 1. Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden afgeweken. Bij afwijking van een of meer bepalingen van deze Voorwaarden blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever doet, ondanks verwijzing daarnaar, afstand van zijn eigen verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 3. Alle offertes of aanbiedingen van Toernooiprofs zijn vrijblijvend.
 4. Toernooiprofs is gerechtigd deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de voorgenomen wijzigingen, is Opdrachtgever gerechtigd om hier binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving schriftelijk bezwaar tegen te maken en de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen. Zonder (tijdige) ontvangst van enig bezwaar wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.
 5. Alle opgaven en specificaties in de brochures, offertes, handleidingen, alsmede op de website van Toernooiprofs, worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Toernooiprofs is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele fouten daarin.

Artikel 2. Prijzen, vergoeding en betaling

 1. Alle prijzen of bedragen in offertes, aanbiedingen en/of de overeenkomst zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, waaronder vreemde valuta, voorzover deze niet door Toernooiprofs kunnen worden beïnvloed, een verhoging ondergaan door welke oorzaak dan ook, is Toernooiprofs gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Opdrachtgever is aan Toernooiprofs voor de afname van het Product of het leveren van de Dienst de vergoeding verschuldigd zoals beschreven in de Overeenkomst, en bij gebreke daarvan, op de website van Toernooiprofs.
 4. Vergoedingen dienen door Opdrachtgever te worden voldaan op de door Toernooiprofs aangegeven wijze en binnen een termijn van veertien (14) dagen, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Toernooiprofs is gerechtigd om te eisen dat de vergoeding wordt voldaan voorafgaand aan de levering van het Product of de Dienst. Verrekening of opschorting van betaling van de vergoeding door Opdrachtgever is niet toegestaan. Indien Opdrachtgever enig bedrag zoals door hem verschuldigd niet op het overeengekomen tijdstip voldoet, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 5. Het Product, inclusief de licentie (voor zover van toepassing), en/of de Dienst wordt aan Opdrachtgever verleend en/of geleverd onder de opschortende voorwaarde van ontvangst door Toernooiprofs van de vergoeding(en). Zolang een verschuldigde vergoeding niet, of niet volledig is voldaan – ongeacht hetgeen daaraan ten grondslag ligt – kan Toernooiprofs zonder voorafgaande aankondiging het Product deactiveren en/of Opdrachtgever daartoe de toegang blokkeren, dan wel eigen verplichtingen op basis van de Overeenkomst opschorten of opgeschort houden.

Artikel 3. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst tussen Toernooiprofs en Opdrachtgever vangt aan op het moment zoals beschreven in de Overeenkomst, of bij gebreke daarvan, op het moment dat Toernooiprofs de vergoeding voor het Product en/of Dienst heeft ontvangen. De Overeenkomst heeft de (initiële) looptijd zoals beschreven in de Overeenkomst. Indien in de Overeenkomst geen looptijd is beschreven, geldt de Overeenkomst voor de duur van een kalenderjaar.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt een looptijd zoals beschreven in de Overeenkomst na afloop automatisch verlengd voor een nieuwe periode van telkens een (1) jaar.
 3. Opzegging van de Overeenkomst, dan wel een specifiek Product of Dienst, is mogelijk door schriftelijke kennisgeving van Opdrachtgever aan Toernooiprofs ten minste 1 maand voor afloop van de geldende looptijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Toernooiprofs heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden zonder daarbij schadeplichtig te zijn, in het geval: (a) Opdrachtgever handelt in strijd met een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, (b) ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, of surséance van betaling wordt verleend, dan wel diens onderneming wordt geliquideerd.
 5. Bij beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden, zal: (a) Opdrachtgever het gebruik van het Product en/of de Dienst onmiddelijk staken en gestaakt houden, (b) Toernooiprofs de toegang van Opdrachtgever tot het Product en/of de Dienst deactiveren, (c) Opdrachtgever, voor zover van toepassing, alle exemplaren of delen van het Product (software) inclusief de daarop betrekking hebbende documentatie die zij in hun bezit heeft, verwijderen en vernietigen, (d) Opdrachtgever alle materialen en documentatie samenhangende met het Product en/of de Dienst vernietigen, zonder daarvan kopieën achter te houden, (e) Opdrachtgever schriftelijk aan Toernooiprofs bevestigen dat de verwijdering en vernietiging als bedoeld onder (c) en (d) hiervoor heeft plaatsgevonden.
 6. Toernooiprofs heeft tevens het recht de toegang van Opdrachtgever tot het Product en haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zonder voorafgaande aankondiging op te schorten en/of het (verdere) gebruik van het Product en/of de Dienst te blokkeren indien Opdrachtgever inbreuk maakt op een bepaling in de Overeenkomst, of in strijd handelt met een verplichting in de Overeenkomst.

Artikel 4. Levertermijn en installatie

 1. Alle door Toernooiprofs genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijnen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De enkele overschrijding van een genoemde (lever)termijn brengt Toernooiprofs niet in verzuim.
 2. Toernooiprofs is niet gebonden aan (lever)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Toernooiprofs en Opdrachtgever met elkaar in overleg treden teneinde een oplossing te vinden.
 3. Bij de installatie of het downloaden van het Product dient de Toernooiprofs gebonden te verklaren aan de toepasselijke licentievoorwaarden.
 4. Toernooiprofs is gerechtigd een inspectie te (laten) verrichten teneinde te controleren of Opdrachtgever zich aan de licentievoorwaarden houdt en/of gebruikers van Opdrachtgever zich aan de licentievoorwaarden houden. Een dergelijke inspectie zal te allen tijde worden uitgevoerd tijdens kantooruren en op zodanige wijze dat de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever hier zo min mogelijk hinder van ondervindt. De kosten van de inspectie zijn voor rekening van Toernooiprofs tenzij de inspectie aantoont dat Opdrachtgever de Overeenkomst niet nakomt en/of gebruikers van Opdrachtgever de licentievoorwaarden niet nakomen, in welk geval de kosten voor rekening van Opdrachtgever zijn.

Artikel 5. Dienstverlening en meerwerk

 1. Toernooiprofs zal de Diensten met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever overeengekomen Overeenkomst. De verplichtingen van Toernooiprofs betreffen inspanningsverplichtingen tenzij in de Overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk een bepaald resultaat is overeengekomen en is aangegeven dat Toernooiprofs hiertoe een resultaatsverplichting heeft.
 2. Indien voor de Dienst(en) een vaste prijs is afgesproken, zal Toernooiprofs Opdrachtgever vooraf inlichten indien een wijziging of aanvulling van de afgesproken Diensten tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs of vergoeding zal worden overschreden.

Artikel 6. Medewerking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal Visual Reality steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst relevante en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Ingeval medewerkers van Toernooiprofs op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zorgdragen. Opdrachtgever zal Toernooiprofs vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Toernooiprofs daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.
 3. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan. Toernooiprofs is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Toernooiprofs.
 4. Opdrachtgever zal Toernooiprofs steeds tijdig alle door Toernooiprofs nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.
 5. Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan Toernooiprofs verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle IE-rechten ter zake de ontwikkelde en/of geleverde Producten en/of Diensten berusten bij Toernooiprofs of diens licentiegevers, tenzij ten aanzien van een bepaald Product of onderdeel daarvan schriftelijk en expliciet anders is bepaald in de Overeenkomst.
 2. Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever voor de looptijd en onder de voorwaarden van de Overeenkomst, een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet te sublicentieren recht om het Product of de Producten te gebruiken, uitsluitend binnen of ten behoeve van de vereniging of organisatie van Opdrachtgever en in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in de Overeenkomst.
 3. Eventuele rechten ter zake de Producten die uit hoofde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever zullen toekomen, worden uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig heeft betaald.
 4. Alle materialen, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, standaarden, methodes, processen, technische kennis en know how die Toernooiprofs op enig moment in het kader van haar Producten en/of Diensten ontwikkelt, inclusief alle eventueel daarmee samenhangende (intellectuele eigendoms)rechten (gezamenlijk aangeduid als “Materialen en Know how”), zijn en blijven de exclusieve eigendom van Toernooiprofs en Toernooiprofs is te allen tijde gerechtigd deze Materialen en Know how in te zetten te behoeve van zichzelf en de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Producten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Producten.
 6. Eventuele content of informatie die door Opdrachtgever wordt aangeleverd, al dan niet ten behoeve van de ontwikkeling van een Product door Toernooiprofs blijft toebehoren aan Opdrachtgever of diens licentiegevers. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen (intellectuele eigendoms)rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Toernooiprofs van desbetreffende content of informatie.
 7. Alle data die met het Product worden verzameld, waaronder persoonsgegevens van de eindgebruiker van een Product, vallen onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en Opdrachtgever staat er voor in dat in dat verband de op de persoonsgegevens van toepassing zijnde wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) zal worden nageleefd.

Artikel 8. Onderhoud

 1. Ondanks dat de Producten van Toernooiprofs met grote zorg zijn samengesteld, garandeert Toernooiprofs niet dat de Producten geen fouten bevatten, zonder onderbreking werken en dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd. Toernooiprofs garandeert evenmin dat de Producten geschikt zijn voor alle doeleinden die Opdrachtgever heeft, tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is overeengekomen.
 2. De Producten worden aangeboden ‘AS IS’ en Opdrachtgever aanvaardt het Product in de staat waarin deze zich op het moment van (af)levering bevindt. Toernooiprofs streeft er voortdurend naar om eventuele fouten in de Producten te herstellen of op te lossen, maar kan nimmer worden verplicht deze te herstellen, tenzij schriftelijk en expliciet anders is overeengekomen. Toernooiprofs is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in het Product aan te brengen. Toernooiprofs is niet aansprakelijk voor eventueel tijdens het onderhoud verloren gegane gegevens.
 3. Voor zover van toepassing, spant Toernooiprofs zich in voor een optimale beschikbaarheid van en toegang tot het Product. Toernooiprofs is gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot een Product (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik daarvan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van onderhoud, dan wel het doorvoeren van updates, releases, aanpassingen of verbeteringen in het Product, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Toernooiprofs met zich meebrengt. Toernooiprofs spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk Opdrachtgever vooraf te informeren. Toernooiprofs kan te allen tijden automatische updates en veranderingen in een Product doorvoeren of aan een Product toevoegen om het functioneren daarvan te verbeteren.
 4. Voor zover in deze Voorwaarden wordt verwezen naar ‘onderhoud’ dan omvat dit: het opsporen en herstellen van alle onvolkomenheden in het Product en de door of vanwege Toernooiprofs verstrekte aanpassingen daarvan, het verstrekken van nieuwe, verbeterde of gewijzigde versies van het Product en het bijhouden van de gebruikershandleiding bij het Product.
 5. Toernooiprofs streeft ernaar dat onderhoud ten aanzien van het Product foutloos geschiedt, maar kan de compatibiliteit van een Product na een update of nieuwe release met toepassingen, waaronder hardware, software of systemen van Opdrachtgever, gedateerd voor de desbetreffende update or release, niet garanderen.

Artikel 9. Support

 1. Voor zover in de Overeenkomst overeengekomen, verleent Toernooiprofs supportdiensten aan Opdrachtgever.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel, is Toernooiprofs op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan in welke zin dan ook die Opdrachtgever lijdt, tenzij die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Toernooiprofs.
 2. De aansprakelijkheid van Toernooiprofs, uit welke hoofde dan ook, is voorts en in ieder geval beperkt tot vergoeding van de directe schade met een maximum van 50% van de meest recente door Toernooiprofs gefactureerde en geïncasseerde vergoeding. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Toernooiprofs aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
  2. de kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Toernooiprofs op een door Toernooiprofs schriftelijk en expliciet overeengekomen leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Voorwaarden;
  4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Voorwaarden.
 3. Tenzij nakoming door Toernooiprofs blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Toernooiprofs wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Toernooiprofs onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Toernooiprofs ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Toernooiprofs in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. Voorts vervalt iedere aansprakelijkheid van Toernooiprofs en de mogelijkheid om van Toernooiprofs schadevergoeding te vorderen vervalt, indien Toernooiprofs niet is ingelicht over de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de schade onmiddellijk doch in ieder geval niet later dan 5 dagen nadat deze feiten bekend waren, ook indien toen nog niet duidelijk was dat deze feiten tot schade zouden kunnen leiden. Een vordering tot schadevergoeding vervalt bovendien wanneer deze vordering niet binnen 12 maanden nadat de schade zich heeft voorgedaan in een juridische procedure aanhangig is gemaakt.
 4. Toernooiprofs is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die verhinderd wordt door, of de vergoeding van enige schade die het gevolg is van, overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overheidsmaatregelen, (ii) elektriciteitsstoring, (iii) storing van Internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten waaronder internetproviders en/of datacenters, (iv) oorlog, (v) werkbezetting, (vi) staking, (vii) algemene vervoersproblemen, (viii) de gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen waarvan het gebruik door Opdrachtgever is verzocht, (ix) overmacht van toeleveranciers van Toernooiprofs en (x) beleidswijzigingen en/of het tekortschieten door leveranciers van third party software (voor zover van toepassing).
 5. Toernooiprofs garandeert niet de compatibiliteit of de juiste werking van haar Producten in combinatie met alle hardware of software. Toernooiprofs is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van incompatibiliteit van hardware of software van Opdrachtgever met een Product.

Artikel 11. Verwerking van persoonsgegevens

 1. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en, bij gebreke daarvan, het verlenen van de Diensten door Toernooiprofs, kan Toernooiprofs ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) verwerken. Indien dit het geval is, zullen de hiernavolgende artikelleden van toepassing zijn en kwalificeren als Verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG waarbij Toernooiprofs geldt als de “verwerker” en Opdrachtgever als de “verwerkingsverantwoordelijke”.
 2. De verwerking door Toernooiprofs zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en bij gebreke daarvan, het verlenen van de Diensten door Toernooiprofs in het bijzonder met betrekking tot hosting-, beheer en supportdiensten van Toernooiprofs en die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. Voor een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden, verwijst Toernooiprofs naar de door haar gehanteerde privacyverklaring.
 3. De verwerking geschiedt in overeenstemming met de schriftelijke instructies van Opdrachtgever en toepasselijke wet- en regelgeving, en onder (eind-)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Toernooiprofs zal de persoonsgegevens enkel verwerken voor eigen doeleinden wanneer het daarvoor een rechtmatige grondslag heeft, zoals toestemming van de betrokkene. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door Opdrachtgever of verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Toernooiprofs zijn gemeld, is Toernooiprofs uitdrukkelijk niet verantwoordelijk. Opdrachtgever garandeert dat de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving en vrijwaart Toernooiprofs tegen eventuele aanspraken van derden (daaronder begrepen betrokkenen) welke op enigerlei wijze voortvloeien uit het niet naleven hiervan.
 4. Toernooiprofs zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, om deze te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde toegang tot, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens), zulks met inachtneming de stand van de techniek, de aard van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de maatregelen verbonden kosten. Toernooiprofs staat er evenwel niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Opdrachtgever heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Toernooiprofs heeft genomen en heeft zich ervan verzekerd dat deze maatregelen een niveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de risico’s van de verwerking.
 5. Toernooiprofs zal de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Doorgifte naar landen buiten de EER is toegestaan, mits aan de wettelijke vereisten hiervoor is voldaan. Toernooiprofs zal Opdrachtgever te allen tijde op de hoogte stellen om welk land of welke landen het gaat.
 6. Toernooiprofs mag in het kader van deze Verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden (“sub-verwerkers”). Het staat Opdrachtgever vrij bezwaar te maken indien het gebruik van een specifieke sub-verwerker onaanvaardbaar voor haar is, in welk geval partijen in gezamenlijk overleg tot een oplossing zullen proberen te komen. In ieder geval worden aan dergelijke sub-verwerkers bij overeenkomst minstens dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die deze Verwerkersovereenkomst aan Toernooiprofs oplegt.
 7. Toernooiprofs houdt de persoonsgegevens geheim en verplicht haar werknemers en eventuele sub-verwerkers of andere derden ook tot geheimhouding.
 8. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens, die leidt tot (de mogelijke) onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van – of toegang tot – de persoonsgegevens, of enige aanwijzing dat een dergelijke inbreuk zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Toernooiprofs de Opdrachtgever binnen 48 uur na ontdekking op de hoogte van het datalek, onder vermelding van de volgende informatie: a) de aard van het datalek, waar mogelijk, inclusief de typen persoonsgegevens, en categorieën van betrokkenen; b) dag en tijdstip waarop het datalek is geconstateerd; c) de mogelijke gevolgen van het datalek; d) de maatregelen die zijn getroffen of voorgesteld om het datalek aan te pakken en/of de eventuele nadelige gevolgen daarvan te beperken; e) de contactpersoon en contactgegevens bij Toernooiprofs voor verdere correspondentie omtrent het datalek.
 9. Opdrachtgever heeft het recht om maximaal eens per kalenderjaar, onder aanzegging van een redelijke termijn, de naleving van de Verwerkersovereenkomst en met name de door Toernooiprofs getroffen beveiligingsmaatregelen te (laten) controleren door een onafhankelijke IT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden. Een dergelijke audit vindt uitsluitend plaats nadat Opdrachtgever de bij Toernooiprofs aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Dit is het geval indien de aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst. De bevindingen naar aanleiding van een uitgevoerde audit zullen door Toernooiprofs worden beoordeeld en kunnen, naar eigen inzicht van Toernooiprofs en op de wijze zoals Toernooiprofs zelf bepaald, worden doorgevoerd door Toernooiprofs. De kosten van de audit zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 10. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Toernooiprofs, zal Toernooiprofs het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en zal Opdrachtgever het verzoek verder afhandelen. Toernooiprofs mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
 11. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de afgenomen Producten en/of Diensten.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Deze Voorwaarden, de Overeenkomst en eventuele nadere overeenkomsten verband houdende met de levering van Producten en/of Diensten door Toernooiprofs worden exclusief beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen welke tussen de Opdrachtgever en Toernooiprofs mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, dan wel, indien Toernooiprofs zodanig beslist, aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering.
 3. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit deze Voorwaarden met bepalingen uit de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.